Lindfors Hemträdgårdsförening.se © 2012

 

 

 

 

Stadgar för Lindfors Hemträdgårdsförening
Omarbetade 2006-02-06

 

§1

Lindfors hemträdgårdsförening av Riksförbundet Svensk Trädgård, Värmlands län, är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden.

Hemträdgårdsföreningen har till ändamål att, med tillvaratagande av medlemmarnas intressen, verka för trädgårdsodlingens främjande, samt att utgöra ett föreningsband mellan medlemmarna.


§2

Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att
 • följa utvecklingen inom fritidsodlingen,
 • sprida kunskap om odling,
 • verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag, samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling, anordnas i kommunen.
§3 Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person.

Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster, eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.


§4

Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. Avgift till Riksförbundet erläggs av föreningen.

§5


Medlem har följande rättigheter:

 • att utöva beslutsrätt vid årsmöte
 • varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Medlem har följande skyldigheter:

 • att erlägga avgifter enligt §4,
 • att följa gällande stadgar,
 • att följa fattade beslut.

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen. Utträdande medlem äger icke rätt till någon del i föreningens tillgångar.


§6

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst 5 ledamöter och erforderligt antal suppleanter till dessa.

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Såväl ordförande som övriga ledamöter, väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.


§7

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.


§8


Ordföranden åligger att tillse att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres, samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.


§9

Styrelsen åligger att:
 • utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut,
 • leda föreningens verksamhet,
 • utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedd person,
 • årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning,
 • omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till riksförbundet.
§10 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två årsmöten.

§11

Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillsändas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§12

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 • val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • val av två protokolljusterare, samt två rösträknare,
 • fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning,
 • styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året,
 • fastställande av resultat- och balansräkning,
 • revisorernas berättelse,
 • ansvarsfrihet för styrelsen,
 • val av ordförande (i förekommande fall),
 • val av styrelseledamöter och ersättare,
 • val av revisorer och ersättare,
 • beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté.
 • Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna. Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse,
 • beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningskommitté,
 • motioner till årsmötet,
 • beslut om medlemsavgifter för nästkommande år,
 • övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall tas upp till behandling.
§13 Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor innan årsmötet.

§14

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

§15


Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.

 

 

 

 

 

 

•  Blogg »

   Öppnas i nytt fönster

 

•  Fotogalleri »

   Bilder från våra aktiviteter.